Elitefohlenchampionat M-V - HengstfohlenAcatjana v Acatenango ad Jana Stafett Stand FC Gross Viegeln 19.07.08
Acatjana v Acatenango ad Jana Stafett Stand FC Gross Viegeln 19.07.08
Aiko v Abucco ad Steinedy Steinalm Trab 1 FC Gross Viegeln 19.07.08
Aiko v Abucco ad Steinedy Steinalm Trab 1 FC Gross Viegeln 19.07.08
Aiko v Abucco ad Steinedy Steinalm Trab 2 FC Gross Viegeln 19.07.08
Aiko v Abucco ad Steinedy Steinalm Trab 2 FC Gross Viegeln 19.07.08
Alego v Abucco ad Biene Mykonos Trab 1 FC Gross Viegeln 19.07.08
Alego v Abucco ad Biene Mykonos Trab 1 FC Gross Viegeln 19.07.08
Alego v Abucco ad Biene Mykonos Trab 2 FC Gross Viegeln 19.07.08
Alego v Abucco ad Biene Mykonos Trab 2 FC Gross Viegeln 19.07.08
Ali v Aurel ad Weisena Nabucco Trab FC Gross Viegeln 19.07.08
Ali v Aurel ad Weisena Nabucco Trab FC Gross Viegeln 19.07.08
Arid v Aurel ad Asti Albatros Trab 1 FC Gross Viegeln 19.07.08
Arid v Aurel ad Asti Albatros Trab 1 FC Gross Viegeln 19.07.08
Arid v Aurel ad Asti Albatros Trab 2 FC Gross Viegeln 19.07.08
Arid v Aurel ad Asti Albatros Trab 2 FC Gross Viegeln 19.07.08
Atoll v Abucco ad Belladonna Wallenstein Siegerehrung 1 1. FC Gross Viegeln 19.07.08
Atoll v Abucco ad Belladonna Wallenstein Siegerehrung 1 1. FC Gross Viegeln 19.07.08
Atoll v Abucco ad Belladonna Wallenstein Siegerehrung 2 1. FC Gross Viegeln 19.07.08
Atoll v Abucco ad Belladonna Wallenstein Siegerehrung 2 1. FC Gross Viegeln 19.07.08
Atoll v Abucco ad Belladonna Wallenstein Trab 1. FC Gross Viegeln 19.07.08
Atoll v Abucco ad Belladonna Wallenstein Trab 1. FC Gross Viegeln 19.07.08
Aurelius v Aurel ad Nadina Niko Trab FC Gross Viegeln 19.07.08
Aurelius v Aurel ad Nadina Niko Trab FC Gross Viegeln 19.07.08
Hengst v Aaron ad Acatjana Stand 2. FC Gross Viegeln 19.07.08
Hengst v Aaron ad Acatjana Stand 2. FC Gross Viegeln 19.07.08
Hengst v Aaron ad Acatjana Trab 1 2. FC Gross Viegeln 19.07.08
Hengst v Aaron ad Acatjana Trab 1 2. FC Gross Viegeln 19.07.08
Hengst v Aaron ad Acatjana Trab 2 2. FC Gross Viegeln 19.07.08
Hengst v Aaron ad Acatjana Trab 2 2. FC Gross Viegeln 19.07.08
Hengst v World-Cup ad Stajana Steinalm Stand FC Gross Viegeln 19.07.08
Hengst v World-Cup ad Stajana Steinalm Stand FC Gross Viegeln 19.07.08
Hengst v World-Cup ad Stajana Steinalm Trab 1 FC Gross Viegeln 19.07.08
Hengst v World-Cup ad Stajana Steinalm Trab 1 FC Gross Viegeln 19.07.08
Hengst v World-Cup ad Stajana Steinalm Trab 2 FC Gross Viegeln 19.07.08
Hengst v World-Cup ad Stajana Steinalm Trab 2 FC Gross Viegeln 19.07.08
Nachtsturm v Nachtstern ad Steinfee Steinach Galopp FC Gross Viegeln 19.07.08
Nachtsturm v Nachtstern ad Steinfee Steinach Galopp FC Gross Viegeln 19.07.08
Nachttraum v Nachtstern ad Stella Steinach Galopp FC Gross Viegeln 19.07.08
Nachttraum v Nachtstern ad Stella Steinach Galopp FC Gross Viegeln 19.07.08
Nachttraum v Nachtstern ad Stella Steinach Stand FC Gross Viegeln 19.07.08
Nachttraum v Nachtstern ad Stella Steinach Stand FC Gross Viegeln 19.07.08
Nagano v Nordcup ad Miss Angelina Aaron Trab 1 FC Gross Viegeln 19.07.08
Nagano v Nordcup ad Miss Angelina Aaron Trab 1 FC Gross Viegeln 19.07.08
Nagano v Nordcup ad Miss Angelina Aaron Trab 2 FC Gross Viegeln 19.07.08
Nagano v Nordcup ad Miss Angelina Aaron Trab 2 FC Gross Viegeln 19.07.08
Nik v Nordcup ad Melodie Midas-Hanja Trab FC Gross Viegeln 19.07.08
Nik v Nordcup ad Melodie Midas-Hanja Trab FC Gross Viegeln 19.07.08
Nordan v Nordcup ad Amelie Askhan Kopf FC Gross Viegeln 19.07.08
Nordan v Nordcup ad Amelie Askhan Kopf FC Gross Viegeln 19.07.08
Nordan v Nordcup ad Amelie Askhan Trab FC Gross Viegeln 19.07.08
Nordan v Nordcup ad Amelie Askhan Trab FC Gross Viegeln 19.07.08
Nori of WHF v Nordlicht ad L-Wakira Wallenstein Trab 1 FC Gross Viegeln 19.07.08
Nori of WHF v Nordlicht ad L-Wakira Wallenstein Trab 1 FC Gross Viegeln 19.07.08
Nori of WHF v Nordlicht ad L-Wakira Wallenstein Trab 2 FC Gross Viegeln 19.07.08
Nori of WHF v Nordlicht ad L-Wakira Wallenstein Trab 2 FC Gross Viegeln 19.07.08
Steinfuerst v Steinach ad Nancy Nasall Galopp FC Gross Viegeln 19.07.08
Steinfuerst v Steinach ad Nancy Nasall Galopp FC Gross Viegeln 19.07.08
Weltano v Wallenstein ad Die Novelle Novara Trab 1 FC Gross Viegeln 19.07.08
Weltano v Wallenstein ad Die Novelle Novara Trab 1 FC Gross Viegeln 19.07.08
Weltano v Wallenstein ad Die Novelle Novara Trab 2 FC Gross Viegeln 19.07.08
Weltano v Wallenstein ad Die Novelle Novara Trab 2 FC Gross Viegeln 19.07.08
Weltano v Wallenstein ad Die Novelle Novara Trab 3 FC Gross Viegeln 19.07.08
Weltano v Wallenstein ad Die Novelle Novara Trab 3 FC Gross Viegeln 19.07.08
Winnetou v Wallenstein ad Miss Nevada Niko Trab 1 3. FC Gross Viegeln 19.07.08
Winnetou v Wallenstein ad Miss Nevada Niko Trab 1 3. FC Gross Viegeln 19.07.08
Winnetou v Wallenstein ad Miss Nevada Niko Trab 2 3. FC Gross Viegeln 19.07.08
Winnetou v Wallenstein ad Miss Nevada Niko Trab 2 3. FC Gross Viegeln 19.07.08